TAGS:


อุจจาระก้อนเล็กลงหรือมีมูกเลือดปนเป็นอาการบ่งชี้ของมะเร็งลำไส้ใหญ่ มารู้จักสาเหตุและอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่และชมสาธิตขั้นตอนการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทางทวารหนัก