TAGS:


การเข้าเฝือก เมื่อเกิดอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ กระดูก หรือ ข้อต่อ แพทย์สามารถรักษาอาการเหล่านี้ด้วยการเข้าเฝือก