TAGS:


ชมวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม เช่น ปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรค วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเองและชมสาธิตการตรวจเต้านมด้วยดิจิตัลแมมโมแกรมเพื่อความแม่นยำ