TAGS:


รับฟังความคิดเห็นของผู้ป่วยที่มีภาวะหมอนรองกระดูกปลิ้นที่ได้รับการเปลี่ยนหมอนรองกระดูกที่คอชนิดเซรามิก ซึ่งจะมาถ่ายทอดประสบการณ์หลังการผ่าตัด ทั้งการฟื้นตัว อาการข้างเคียง อาการหลังการผ่าตัด และการใช้ชีวิตประจำวัน