TAGS:


เริ่มจากอาการเหนื่อย และใจสั่นมากขึ้นจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ - รับฟังประสบการณ์คนไข้หัวใจเต้นผิดจังหวะ กับการรักษาที่เปลี่ยนชีวิตที่คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ