เรื่องราวของผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชาวอเมริกันที่เดินทางมาเปลี่ยนเครื่องกระตุ้นหัวใจ