แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic 70+ Male

ชื่อแพ็กเกจ CKUP 17.4
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic 70+ Male
ค่าใช้จ่าย:THB 27,000
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า