แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic 80+ Female (Over80)

ชื่อแพ็กเกจ CKUP 17.6
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic 80+ Female (Over80)
ค่าใช้จ่าย:THB 29,000
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม  โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check-up: Package Comparison Page
* ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560