แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic 80+ Female

ชื่อแพ็กเกจ CKUP 17.6
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic 80+ Female
ค่าใช้จ่าย:THB 26,000
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า