แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic 70+ Female

ชื่อแพ็กเกจ CKUP 17.5
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic 70+ Female
ค่าใช้จ่าย:THB 33,900
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม  โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check-up: Package Comparison Page

* ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560