แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic 70+ Female

ชื่อแพ็กเกจ CKUP 17.5
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic 70+ Female
ค่าใช้จ่าย:THB 30,700
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า