แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic Female

ชื่อแพ็กเกจ CKUP 17.3
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic Female
ค่าใช้จ่าย:THB 33,500
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า