แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive Program - Female (Over 40)

ชื่อแพ็กเกจ CKUP11.2
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive Program - Female (Over 40)
ค่าใช้จ่าย:THB 24,600
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม  โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check-up: Package Comparison Page
* ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560