แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive Program - Female (Over 40)

Package Name  CKUP11.2
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive Program - Female (Over 40)
Cost*:THB 25,830
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
รายละเอียดเพิ่มเติม  โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check-up: Package Comparison Page

* ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)