แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive Program - Female (Over 40)

ชื่อแพ็กเกจ CKUP11.2
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive Program - Female (Over 40)
ค่าใช้จ่าย:THB 23,200
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า