รศ.นพ. สุวัจชัย พรรัตนรังสี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2538
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2544
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา
- Interventional Cardiology, Green Lane Cardiology Service, Auckland City Hospital, ประเทศนิวซีแลนด์, 2547-2549
- อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, 2551
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Percutaneous Coronary Intervention
- Percutaneous Peripheral Intervention
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Tue316:00 - 20:0016:0020:00Heart Center (BIC 14A)
Wed410:00 - 16:0010:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Sat713:00 - 20:0013:0020:00Heart Center (BIC 14A)