ศ.นพ. กวี สุวรรณกิจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2508
- Master of Science in Behavioral Sciences, Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2515
- Master of Public Health, Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2516
วุฒิบัตร
- สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2517
- สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น, ประเทศไทย, 2532
การศึกษาหลังปริญญา
- Child Psychiatry, University of Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2514
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)