นพ. เกษม สิริธนกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2545
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, สหรัฐอเมริกา, 2547
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, สหรัฐอเมริกา, 2548
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา
- Pulmonary and Critical Care Medicine, Wayne State University School of Medicine, Detroit, MI, สหรัฐอเมริกา, 2548
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- ไอเรื้อรัง
- หอบหืด
- เหนื่อยง่าย
- มะเร็งปอด
- ผู้ป่วยวิกฤติ
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon216:00 - 20:0016:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)