ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งในปี 2523 เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาดใหญ่แห่งแรกในเอเชียที่ได้การรับรองคุณภาพสากล - Joint Commission International (JCI) และได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Newsweekนิตยสารชื่อดังของอเมริกาเป็น สถานพยาบาลมาตรฐานระดับนานาชาติ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีชาวต่างชาติมาใช้บริการ มากที่สุด

ทีมงานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการผู้ป่วยต่างชาติมากกว่า 400,000 รายต่อปี ดังนั้นทุกขั้นตอนการให้บริการและพนักงานทุกคนถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา และเติบโตของโรงพยาบาล

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงานบำรุงราษฎร์ที่รับผิดชอบในหลายบทบาทและกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
Job Title:
Position: Accounting Officer
Department: Accounting & Finance
Basic Requirement:

คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี 
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • มีความรู้ด้านการลงบัญชี และบัญชีภาษีขั้นพื้นฐาน
 • มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อาคารบำรุงราษฎร์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 (ใกล้อาคารมาลีนนท์)

Job Title:
Position: Applications Specialist
Department: Software Delivery Services
Basic Requirement:

Educational Background & Fundamental Qualifications

Level of Education: Bachelor’s Degree

Field of Study: Healthcare, IT or related field

 

 

Work Experiences:

 • Minimum 5 years’ experience implementing system/software of related discipline e.g. HIS, ERP
 • Minimum 3 years’ experience working as an Applications Specialist designing, creating, testing and implementin healthcare software and/or applications.
 • Experience working in an international work environment is desired

 

 

Required Qualifications:

1. Ability to describe the complete patient workflow of a hospital in detail to an audience of interested parties.

2. Proven record of successfully designing, improving, enhancing and training healthcare software applications

3. Subject matter expertise in hospital information systems, clinical software, and/or enterprise software applications.

4. Total familiarity with the full process of designing, creating, testing and implementing applications

5. Excellent communication skills both written and oral. Must be able to document, communicate and present information

and new ideas to be implemented into new and existing software applications

6. Basic familiarity with the use of tools and techniques to execute test cases and write test scripts that will be used to validate software behaves as it should.

7. Excels at troubleshooting and resolving complex implementation issues in regards to software solutions, interfaces and information interfaces..

8. Ability to write simple test scripts in a formal and structured computer language – for example Java, JavaScript, C#

9. Proficient in verbal and written English

10. Professional and proactive work ethics and works well in a team environment, able to work as part of a team while maintaining independent thinking

11. Dedication to continuing education

Send CV to recruitment@bumrungrad.com

Job Title:
Position: Clinical Research Associate/ผู้ประสานงานการวิจัย
Department: Bumrungrad Hospital Public Company Limited
Basic Requirement:

วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน


วุฒิการศึกษา:   ปริญญาตรี/ปริญญาโท

สาขาวิชา: พยาบาลศาสตร์บัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิตทีเกียวข้อง

 

ประสบการณ์ในการทำงาน:

 • มีประสบการณ์ทีกียวข้องในการทำงานวิจัยไม่ตากว่า ปีโดยเฉพาะการกำกับดูแลงานวิจัย การดูแลยาวิจัย การวิจัยทางคลินิกและการพัฒนาการวิจัยทางคลินิก

 

คุณสมบัติทีจำเป็นอืนๆ:

    1. มีความรู้ทางด้านการเสนอข้อมูลเพื่อขอการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/คณะกรรมการอาหารและยา/กฎระเบียบต่างๆ/หลักการวิจัยทีดี
    2. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนา
    3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    4มีการวางแผน จัดการที่ดี, รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
    5มีทักษะในด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง (ทักษะในการพูด อ่าน ฟังและเขียน)
    6. มี ทักษะการเจรจาต่อรอง และการบริหารงานหลายอย่างในเวลาจำกัด
    7. สามารถทำงานโดยลำพัง

การฝึกอบรมทีจำเป็นต่อการปฎิบัติงาน

 • ICH/GCP refreshes training
 • Training รายละเอียดของแต่ละโครงการวิจัย
 • Project management
 • Prioritization

 

 

Job Title:
Position: Contact Center Officer
Department: Contact Center
Basic Requirement:

Education   
 • Bachelor degree in any fields  
Qualifications                 
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • มีความสามารถในการสื่อสาร พูด-อ่าน-เขียน ได้ดี ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนน TOEIC มากกว่า หรือเท่ากับ 450
 • สามารถปฏิบัติงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน (Multi - Tasking)
 • มีทัศนคติที่ดีในงานบริการ
 
Responsibilities
 • ให้ข้อมูล คำแนะนำหรือคำปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับโรงพยาบาล
 • ดำเนินการนัดหมาย ยกเลิก เปลี่ยนแปลงเวลาการนัดหมายแพทย์ตามความต้องการของลูกค้า
 • ติดต่อประสานงาน กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูล ให้ครบถ้วนถูกต้องเหมาะสม ก่อนให้บริการลูกค้า
 • ให้บริการลูกค้า ภายในเวลาที่กำหนด
 
Overall Position Purpose:   This position is responsible for providing telecommunications service of Telephone/ Fax of international & domestic calls for both of internal & external customers
                
 
** ตำแหน่งนี้ปฏิบัติงานที่ อาคาร Bumrungrad Tower (พระราม4) 
Interested persons please submit your application letter and resume to:
Bumrungrad International Ltd.
33 Sukhumvit 3 (Soi Nana-Nua)
Wattana, Bangkok 10110 
Tel: 0 26672040
Fax: 0 26672525

Job Title:
Position: Credit Management (เจ้าหน้าที่บริหารหนี้)
Department: Credit Management
Basic Requirement:

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดเตรียมเอกสารใบแจ้งหนี้รายละเอียดค่าใช้จ่าย และรายละเอียดการรักษาพยาบาล โดยแยกตามกลุ่มของใบแจ้งหนี้
 • นําส่งเอกสารเรียกเก็บเงินตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • รับชําระเงินตามกําหนดเวลา นําฝากเข้าบัญชี และติดตามทวงถาม การค้างชําระเงินในกรณีที่เลยกําหนดการชําระเงินตามเงื่อนไขสัญญา
 • ติดตาม ทวงถาม การชําระเงินจากผู้ป่วย ในกรณีที่บริษัทคู่สัญญาปฏิเสธการจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาล
 • สรุปเอกสารเพื่อนําส่งบัญชี และปิดบัญชี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้เรื่องการเร่งรัดหนี้สิน
 • มีเทคนิคการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Job Title:
Position: Customer Services Officer (Japanese Interpreter)
Department: Customer Services
Basic Requirement:

Education

 • Bachelor Degree in any field        

Qualification

 • Thai or Japanese nationality
 • Good personality 
 • The individual must posse’s strong inter personal skills, and care of others.
 • Strong resilience and excellent communication levels in Thai and Japanese. Strong written and verbal proficiency required for both languages. Medical background is highly recommended.
 • Patient’s right recognition

 

Interested persons please submit your application letter and resume to:

Human Resources & Training Division
BUMRUNGRAD INTERNATIONAL
33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110
Tel.: 0-2667-2040
E-mail:
recruitment@bumrungrad.com
https://www.facebook.com/jobopportunities.bumrungrad

Job Title:
Position: Customer Services Officer/เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
Department: Customer Services
Basic Requirement:

 

aaaa.JPGQualifications :-

- Bachelor Degree (any field).

- Thai Nationality only 
- Good command of English (Special allowance will be given for ability in foreign languages)

- Service minded and have good personality.
- Good human relation and an interpersonal skills.
- Able to cope well when under pressure.
- Good computer literate.
- Able to work weekends and bank holidays.

Customer Service Officer (Dispatching)

คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

คุณสมบัติ       

 • มีความสามารถในการใช้เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการพิมพ์และเก็บข้อมูลได้(Microsoft Office ฯลฯ)
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้พอใช้(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มี Service mind และบุคลิกภาพที่ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่องานบริการ,เพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • สามารถทำงานได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     

หน้าที่และความรับผิดชอบ          

 • ติดต่อประสานงานระหว่างล่ามและแผนกที่ต้องการล่ามเพื่อจัดส่งล่ามแปลภาษาไปยังแผนกนั้นๆ

 

Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below:

Human Resources Division

Bumrungrad International Hospital
Ground Floor, BH Residence Building,

33 Sukhumvit 3
Wattana, Bangkok 10110
Tel: 0 2667 2040, 0 2667 2043
E-mail : recruitment@bumrungrad.com

Open for walk-in candidates 8.30 AM - 3.30 PM

Please come to visit us at http://facebook.com/opportunitie.bumrungrad

or our page www.facebook.com/Opportunities at Bumrungrad International Hospital

Job Title:
Position: Database Administrator (DBA) / ผู้บริหารฐานข้อมูล
Department: Information Systems Department
Basic Requirement:

 
 
ประสบการณ์ในการทำงาน/Work Experiences:

Possess at least 3 years of experience in the role of a DBA supporting large, high availability SQL production environments using the following technologies: -
SQL Server 2008 or higher
SQL Server Reporting Services
SQL Server Integration Services
SQL Server Analysis Services


คุณสมบัติที่จำเป็นอื่นๆ/Required Qualifications:

Experience in the following technologies will also be advantageous: -
    - VMware
    - Oracle DBMS
    - Active Directory
    - Windows Server Clustering
Experience with data management, data modeling and data processing flowcharting techniques.
Strong documentation and configuration management of database changes.
Thorough knowledge of data backup/ recovery/ rollback planning and implementation.
Experience in SQL Server optimization, fine-tuning, high availability and scalability techniques
A strong understanding of Transactional SQL
Ability to maintain cordial relationships with team members, internal customers, stakeholder, as well as vendors. Acts as facilitator between these different parties
Can use the Microsoft Office suite, in particular latest versions of MS Visio and MS Project to support workflow project tasks
Good command of English with strong communication and interpersonal skillsInterested persons please submit your application letter and resume to:
Human Resources Division BUMRUNGRAD INTERNATIONAL HOSPITAL 
33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110 
E-mail: recruitment@bumrungrad.com
Fax: 0 26672525
Tel.: 0-2667-2040 (For more information) 

Walk-in candidates are welcome on Monday to Friday, 8.00-15.00 hrs


Job Title:
Position: Department Manager,Data Services
Department: IT Data and Infrastructures
Basic Requirement:

Educational Background & Fundamental Qualifications

Level of Education:

1. Bachelor Degree or higher

2. Current Microsoft SQL Server Certification or Award is preferred

 

Field of Study: Computer or Related Field

 

Work Experiences:

 • Possess at least 7 years of experience in an information management role.

 

Required Qualifications:

1. Expertise in the following technologies:

 • SQL Server 2008 or higher
 • SQL Server Reporting Services
 • SQL Server Integration Services
 • SQL Server Analysis Services
2. Ability to design and implement the information management strategy and associated solutions across the enterprise to aid the organization in achieving its strategic goals. This covers setting data standards, data security, data architecture, data modeling, data management, data integration, data warehousing and data analytics.

3. Must possess excellent verbal and written communication skills, a strong sense of urgency to meet deadlines, presentation skills, strong time management skills, advanced analytical and problem solving skills, good documentation skills, ability to multitask, be well organized, a highly capable team leader, have a high regard for quality of work, and maintain a highly professional manner and appearance.

4. Results oriented and highly motivated for self-success, success of own team and overall success of the Information Systems Department across Bumrungrad.

5. Ability to maintain cordial relationships with team members, internal customers and vendors, and act as a facilitator between these different parties as required

 

Required Training

 • Current Microsoft SQL Server certification or award is desirable

Job Title:
Position: Department Manager, Myanmar Operations
Department: Myanmar Diagnostic Center
Basic Requirement:


Educacations and Experiences

 • Bachelor Degree or higher (Master Degree preferred) Related to Healthcare Professional or other Related fields 
 • Hold a degree in healthcare or related areas with 5-7 years’ work experience in a healthcare setting or equivalent
Required Qualifications
 • Must possess good computer literacy with Microsoft Office (Word, Excel, and PowerPoint) and other computer applications. 
 • Ability to maintain cordial relationships with hospital leadership, consultants, nurse administrators, team members, direct reports as well as with other hospital affiliates.
 • Exhibit leadership characteristics - a personal presence which is characterized by a sense of honesty, integrity and caring with the ability to inspire and motivate others to promote higher standard in line with the mission and values of the hospital / Hand on Ability to direct and Coach. 
 • Enthusiastic in learning new skills and keeping up-to-date with current trends and technologies related to the business unit, with the ability to, occasionally, travel locally or abroad during weekends to attend conferences, workshops or conduct site visits
 • Good communication/Presentation skills to higher level management , Result oriented , Hand on leader within the clinic.

Job Title:
Position: Device Support Specialist
Department: IT Data and Infrastructures
Basic Requirement:

Background & Fundamental Qualifications

Level of Education: High vocational Certificate or higher

Field of Study: Computer Science, Computer Engineer or Equivalent Experience.

 

Work Experiences:

 • Minimum of 1 year experience IT Helpdesk or Support on Microsoft Windows environment

 

Required Qualifications:

1. Highly skilled of computer hardware, Ethernet Networking and troubleshooting experience

2. Highly skilled of Microsoft Windows and Microsoft Office

3. Fair command in written and spoken English

4. Good human relations, Highly responsible and Have a good teamwork skill

5. Able to work evening, night shift and weekend or hospital holiday

6. Passes a current Microsoft Windows Certification

 

Required Training

 • Microsoft Windows Training Course
 • Helpdesk Training Course
 • Introduction to / Basic of Hospital Infrastructure Training
 • Infrastructure and Configuration of Hospital Information System Briefing
 • ITIL Foundation Training Course

Job Title:
Position: Engineer Manager
Department: Plant Operation
Basic Requirement:

Role & Responsibilities:

 • Initiate the innovative ideas for plant operation improvement
 • Turn strategic direction into implementation plan, and communication to related units

Experience: 

 • Strong interpersonal ability in peopla management to coordinate & work with the executives ans relates departments in the organization
 • Good command in English both speaking and writing, TOEIC score of 600
 • Literate in computer skills both hardware and software i.e. AutoCAD , Microsoft project
 • Innovative thinking and be able to initiate new idea for facility and process improvement
 • Understand project manangement

Education:

 • Bachelor’s degree in Engineering (วศ.บ). Master of Engineering is an advantage

Functional competencies:

 • Good knowledge of Engineering and technical skills
 • Able to effectively communicate with related parties 
 • Able to manage th econstruction / renovation projecet
 • Ability in job priority management and resources allocation

 

Interested candidates, please send complete resume and recent photo to:

Bumrungrad International Hospital

Human Resources Division

Ground Floor, BH Residence Bld. 33 Sukhumvit 3 (Soi Nana-Nua)

Wattana, Bangkok 10110

Tel: 0 26672040
 

E-mail: recruitment@bumrungrad.com

Website: www.bumrungrad.com

Walk-in candidates are welcome on Monday – Friday 8.30 am – 3.00 pm (Except Holidays)

Job Title:
Position: Integration Specialist
Department: IT Data and Infrastructures
Basic Requirement:

Educational Background & Fundamental Qualifications

Level of Education: Bachelor Degree or higher

Field of Study: Computer Engineering, Computer Science or related field

 

Work Experience:

 1. Minimum 3 years of experience in the field of EDI, interfaces, healthcare information systems development and clinical data management
 2. Healthcare Industry experience

 

Required Qualifications:

 1. Detailed working knowledge and hands-on experience with HL7 interface analysis and development (ADT, orders, results, billing, etc.).
 2. Working knowledge of SQL database structures and queries desirable.
 3. Understanding of TCP/IP communications required. ASTM protocol knowledge desirable.
 4. Ability to evaluate and interpret end user information requirements, and to develop and implement appropriate technical solutions.
 5. Scripting experience with JavaScript required. C# and VB .Net languages are desired
 6. Experience with Orion Healths Rhapsody product (or similar) is desired
 7. At least 3 years of experience in the field of DICOM interfacing, including DICOM work list setup and support, troubleshooting.
 8. Ability to succeed in a fast-paced environment
 9. Strong problem solving skills
 10. Effective written and verbal communication skills, with both technical and non-technical audiences

 

Required Training

 • Orion Rhapsody is desirable

Job Title:
Position: Internal Audit Specialist
Department: Corporate Internal Audit
Basic Requirement:

Job Purpose:

 • Execute audit plan, as approved, including as appropriate any special task or projects requested by the Audit Committee and/or management.
 • Review the adequacy and effectiveness of the organization’s system of internal controls, reliability and integrity of financial and operating information, and compliance with the policies, plans, procedures, laws and regulations.

Qualifications:

 • Male or female, age 27 – 35 years
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Management / Accounting Information System or related field
 • Experiences in internal or external audit minimum 5 years and ERP system (SAP, Oracle Finance)
 • Certificate of CPA or CIA is preferable
 • Good command of English, both written and spoken, with TOEIC score higher than 550
 • Good knowledge of internal controls, risk assessment/ management and computer skills in MS Office
 • Good analytical, communication, self-driven and interpersonal skills.
Interested candidate, please kindly send CV to us via e-mail: recruitment@bumrungrad.com

Any question, please feel free to contact us at 02-667-2040, 02-667-9789

Job Title:
Position: IPD Patient Finance/เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยใน
Department: บริการธุรกิจ
Basic Requirement:

 คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
 • สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับแพทย์ พนักงาน และผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 • ประสานงาน ดูแลช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกด้านการเงินแก่ผู้ป่วยและญาติ
 • ติดตาม ประสานงาน และรายงานความคืบหน้าในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยและแพทย์ทราบ กรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นไปตามที่ได้มีการประเมินราคาไว้
 • พัฒนาและปรับปรุงงานในความรับผิดชอบของตนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ท่านที่สนใจโปรดยื่นเอกสารการสมัครงานที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

เลขที่ 33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร 0 2667 2040 โทรสาร 0 2667 2525

อีเมลล์ recruitment@bumrungrad.com

Job Title:
Position: Manager, Compensation and Payroll
Department: Human Resources Management
Basic Requirement:

 HR_Manager,-Compensation-and-Payroll.jpg

Job Title:
Position: Manager, Product Development
Department: Nursing Administration
Basic Requirement:

 Career Snapshots:

 • Identify key business drivers with key stakeholders such as physicians, operation and allied health teams
 • Study, develop, and analyze business case, particularly proforma and feasibility
 • Align business case to hospital annual business plan
 • Combine input from physician and operation into developing new service.
 • Provide Marketing with newly developed services for them to consider promoting
 • Assist in proforma section of CER to help operation analyze feasibility
 • Attend physician department meeting and nursing meeting to monitor and resolve any issues related to business

 

Qualifications:


 • Bachelor’s Degree or higher in Healthcare or related areas
 • 3 - 5 year work experience in a healthcare setting or equivalent
 • Possess the ability to operate independently as well as collaboratively in a shared leadership environment with the desire to grow in a hospital setting
 • Able to maintain cordial relationships with hospital management team, physicians, consultants, nurses, team members (internal and external), direct reports as well as with other hospital affiliates.
 • Exhibit leadership characteristics - a personal presence which is characterized by a sense of honesty, integrity and caring with the ability to inspire and motivate others to promote higher standard in line with the mission and values of the hospital
 • Possesses good verbal and written communication skills, presentation skills, advanced analytical skills, be well organized, and maintains a highly professional manner and appearance
 • Fluent in English and computer literacy with Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) and other computer applications. Prior experience and knowledge of other HIS Products and related clinical applications is preferred.

 

Remark : This position prefer Thai Nationality only.

Job Title:
Position: Manager, Spine Institute
Department: Nursing
Basic Requirement:

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานการสื่อสารระหว่างทีมผู้บริหาร ฝ่ายการพยาบาล พนักงาน และแพทย์
 • มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์การพยาบาล และพัฒนาเป้าหมายและวัตถุประสงค์
 • ประสานงานด้านการพยาบาลกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการดูแลที่ต่อเนื่อง
 • เยี่ยมผู้ป่วยและช่วยเหลือพนักงานในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานสามารถจัดการให้การดูแลแพทย์และผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่เกิดขึ้นและหาวิธีการเพื่อปรับปรุง และสามารถอธิบายข้อมูลการอ้างอิงตัวชี้วัดทางการพยาบาลในระดับนานาชาติ (NDNQI) ได้
 • ดูแลการปฏิบัติงานโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิจัย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดทางการพยาบาล
 • ร่วมรับผิดชอบในฐานะของผู้ตรวจการพยาบาล และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล (BNS) หรือปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการเป็นพยาบาลระดับ 4 ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ หรือมีประสบการณ์ระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปี จากสายงานโรงพยาบาล
 • ได้รับการยอมรับจากแพทย์ ทีมสหสาขาวิชาชีพ และเพื่อนร่วมงาน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี 

Job Title:
Position: Manager, Treasury
Department: Accounting and Finance
Basic Requirement:

Responsibilities:

 • Implement and maintain multi-facility and centralized cash management systems
 • Prepare routine cash flow projections
 • Manage cash and the daily work flow of the department
 • Manage the company’s cash flow and forecast needed to support business
 • Develop policies, and procedures to meet the Organization’s Goal
 • Provide suggestion to management in order to improve business process
 • Support cashier team to understand and work in finance process correctly and efficiently
 • Develop and monitor effective internal control
 • Develop and maintain of Board approval in related to the responsibility area
 • Liaising with banks for all analysis requests and prepares all documentation needed.
 • Assist with various other areas such as Business Analytics, M&A profomas, analyst presentations, etc.
 • Develop financial analysis and analyze the feasibilities of the new investments to provide value-added to organization

 

 Qualifications:

 • Male / Female, Thai Nationality only.
 • Bachelor Degree, preferably in Finance/Accounting
 • MBA / CPA preferred but not required.
 • At least 5 years of combined experience in Treasury. (Minimum 3 years supervisory experience)
 • Proficient in Microsoft applications, including Word, PowerPoint, Outlook; Strength in Excel.
 • Motivational and energetic leadership ability, with past demonstrated personnel supervisory and training experience
 • Strong time management skills, with the ability to prioritize to meet critical deadlines
 • Dependable and organized with great attention to detail
 • Commitment to the highest standards of customer service
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Self-motivated, with demonstrated ethics and integrity
 • Able to work in Bumrungrad Residence and Office Tower (RAMA4 - close to Maleenont Tower) 

Job Title:
Position: Medical Informatics Analyst
Department: Medical Informatics
Basic Requirement:

Educational Background & Fundamental Qualifications 

 

Level of Education: Bachelor Degree or higher (Master preferred)

Field of StudyInformatics, Computer Science, General Sciences, Healthcare Administration, Clinical Systems Analysis

 

Work Experiences:

 

 • 1 - 3 years of working experience in analysis of systems, i.e. process flow analysis or business analysis
 • Experience in Healthcare will be favorable

 

Required Qualifications:

 •  Possesses the ability to operate independently as well as collaboratively in an open and constructive environment with the desire to grow in a hospital setting
 • Possesses advanced analytical skills, good verbal and written communication skills, presentation skills, be well organized, and maintains a professional manner
 • Possesses good computer literacy with Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), statistical software (i.e. Minitab, SAS, others) and other computer applications. 
 • Able to maintain cordial relationships with hospital staff, nurses, team members (internal and external) and incidentally physicians
 • Has a persistent and problem solving attitude and doesn’t easily take no for an answer  
 • TOEIC score of 650 or higher for non-native English speakers
 • Enthusiastic in learning new skills and keeping up-to-date with current trends and technologies

 

Only shortlisted candidate will be notified.

 

Interested applicants please submit your resume and photo to:

BUMRUNGRAD INTERNATIONAL

Recruitment Management, Human Resources Division

5th Fl., Ploenchit Center Building, Sukhumvit road, Klongtoey Nua, Wattana Bangkok 10110

Website : www.bumrungrad.com

Facebook : http://www.facebook.com/jobopportunities.bumrungrad

Twitter : http://twitter.com/Jobopportuniti4

Job Title:
Position: OPD Patient Finance/เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก
Department: Patient Finance Service
Basic Requirement:

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
 • สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับแพทย์ พนักงาน และผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 • ประสานงาน ดูแลช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกด้านการเงินแก่ผู้ป่วยและญาติ
 • ติดตาม ประสานงาน และรายงานความคืบหน้าในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยและแพทย์ทราบ กรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นไปตามที่ได้มีการประเมินราคาไว้
 • พัฒนาและปรับปรุงงานในความรับผิดชอบของตนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ท่านที่สนใจโปรดยื่นเอกสารการสมัครงานที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

เลขที่ 33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร 0 2667 2040 โทรสาร 0 2667 2525

อีเมลล์ recruitment@bumrungrad.com

Job Title:
Position: OPERATION OFFICER (Engineer)
Department: Plant Operations
Basic Requirement:

OPERATION OFFICER (Engineer)
 
 
-               ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
-               มีประสบการณ์ในการดูแลงานอาคารทางด้านงานซ่อมบำรุง
-               มีประสบการณ์ทางด้านการเดินระบบเครื่องจักรภายในอาคาร
-               มีประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศภายในอาคาร
-               มีมนุษย์สัมพันธ์ในการประสานงาน
-               สามารถทำงานเป็นกะได้
 
 

 
ท่านที่สนใจโปรดยื่นเอกสารการสมัครงานที่:
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร 0 2667 2040 โทรสาร 0 2667 2525
อีเมลล์ recruitment@bumrungrad.com

Job Title:
Position: Pharmacist Technician - Vitallife
Department: Vitallife
Basic Requirement:

 หน้าที่ความรับผิดชอบ
·        
จัดเตรียมยาตามคําสั่งการใช้ยาของแพทย์
·         ผลิตยาและอาหารเสริม ตามใบสั่งผลิต
·         ตรวจสอบและบันทึกการจ่ายยาขั้นต้นให้ถูกต้อง ตรงตามคําสั่งแพทย์
·         จัดเตรียมใบสั่งซื้อยา และตรวจรับยาให้ถูกต้อง ตรงกับใบสั่งซื้อ
·         ตรวจสอบ ควบคุมการจัดการ และจัดเก็บยาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานที่กําหนด

 คุณสมบัติ

·         ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
·         วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
·         ประสบการณ์ 3-5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมหรือโภชนเภสัช หรือการจัดซื้อและการจัดการคลังยาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
·         มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด และเขียน
·         มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทํางานได้

Job Title:
Position: Pharmacist - Vitallife
Department: Vitallife
Basic Requirement:

คุณสมบัติ

·       ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
·       เป็นสมาชิกของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
·       สัญชาติไทย / มีทักษะในการสื่อสารและการอธิบาย
·       มีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
·       มีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงการบริการ
·       มีความอดทนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยได้
·       สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางวาจา และลายลักษณ์อักษร
·       สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ ทำงานล่วงเวลา และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงาน
·       สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน(MS office)ได้
·       มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (คะแนน TOEIC>600)
·       หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ผู้สมัครที่สนใจสามารถติดต่อหรือส่งเอกสารสมัครงาน ประวัติย่อหรือเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่

Human Resources Division, 

5th Floor, Ploenchit Center Building

BUMRUNGRAD INTERNATIONAL

33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110


E-mail:  recruitment@bumrungrad.com

Tel. 02 667 2040

Fax. 02 667 2288

 

Walk-in candidates are welcome Mon-Fri 8.00AM – 3.00PM (Except Public Holidays)

 

 

Job Title:
Position: Pharmacist / เภสัชกร
Department: Pharmacy
Basic Requirement:

aa5.JPG
คุณวุฒิ
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • เป็นสมาชิกของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
 • คะแนน TOEIC > 600 คะแนน
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
 •     สัญชาติไทย / มีทักษะในการสื่อสารและการอธิบาย
 •       มีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 •      มีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงการบริการ
 •       มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 •       มีความอดทนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยได้
 •      สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร
 •        สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ต่างๆได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ(เช้า บ่าย และดึก)ได้ และทำงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้
 •       สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน(MS office)ได้
 •        มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
              ผู้สมัครที่สนใจสามารถติดต่อหรือส่งเอกสารสมัครงาน ประวัติย่อหรือเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่
Human Resources Division, Ground Floor, BH Residence
BUMRUNGRAD INTERNATIONAL
33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110
Tel. 02 667 2040
Fax. 02 667 2288
 
Walk-in candidates are welcome Mon-Fri 8.00AM – 3.00PM (Except Public Holidays)

Job Title:
Position: Procurement Officer, Medicine
Department: Bumrungrad Hospital Public Company Limited
Basic Requirement:

 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

ประสบการณ์ในการทำงาน:

หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ การคัดเลือกสินค้า การเจรจาต่อรอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติที่จำเป็นอื่นๆ

1.มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

2.มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต

3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office

5.มีความสามารถในการอ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

Job Title:
Position: Security Analyst
Department: IT Data and Infrastructures
Basic Requirement:

Educational Background & Fundamental Qualifications

Level of Education:
 1. Bachelor Degree
 2. Current IT Security Professional Certification (CISSP, CISM, CEH, ISO27001, ISMS, GIAC) is preferred
Field of Study: Computer or Related Field

Work Experiences: 
 • Minimum 2 years of work experience in an information systems security role. Experience should include security policy development, data security, security education, network penetration testing, application vulnerability assessments, risk analysis, compliance testing and Windows Server security.
Required Qualifications:

 1. A good understanding of ITIL, ISO27001 and the Thai Computer Crimes Act
 2.  Must possess excellent verbal and written communication skills, a strong sense of urgency to meet deadlines, presentation skills, strong time management skills, advanced analytical and problem solving skills, good documentation skills, ability to multitask, be well organized, a highly capable team leader, have a high regard for quality of work, and maintain a highly professional manner and appearance.
 3. Results oriented and highly motivated for self-success and overall success of IT Services across Bumrungrad
Required Training:
 • Current IT Security Professional Certification (CISSP, CISM, CEH, ISO27001 ISMS, GIAC) is preferred

Job Title:
Position: Senior Accountant /เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
Department: Accounting and Finance
Basic Requirement:

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในด้านสายการบัญชีหรือตรวจสอบบัญชี 3 - 5 ปี
 • หากมีประสบการด้าน Consolidated Financial Statement and Cash Flow จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • มีความชำนาญ MS word,  MS excel, Power Point ได้ดี
 • มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ รายการทางบัญชี ได้เป็นอย่างดี (Accounting knowledge)
 • มีทักษะในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Working process improvement)

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครหรือประวัติย่อมาได้ที่: 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร: 0 26672525
สอบถามเพิ่มเติม: 0-2667-2040 
เปิดรับสมัครทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น. (หยุดนักขัตฤกษ์) 
อีเมล recruitment@bumrungrad.com

Job Title:
Position: Senior Applications Specialist
Department: Software Delivery Services
Basic Requirement:

Educational Background & Fundamental Qualifications

Level of Education: Bachelor’s Degree or Master’s Degree

Field of Study: Healthcare, IT or related field

 

Work Experiences:

1. Minimum 10 years’ experience implementing system/software of related discipline e.g. HIS, ERP

2. Minimum 5-7 years’ experience working as an Applications Specialist designing, creating, testing and implementing healthcare software and/or applications.

3. Experience working in an international work environment is mandatory

 

Required Qualifications:

1. Ability to describe the complete patient workflow of a hospital in detail to an audience of interested parties.

2. Proven record of successfully designing, improving and enhancing and training healthcare software applications

3. Subject matter expertise in hospital information systems, clinical software, and/or enterprise software applications.

4. Total familiarity with the full process of designing, creating, testing and implementing applications

5. Excellent communication skills both written and oral. Must be able to document, communicate and present information and new ideas to be implemented into new and existing software applications

6. Total familiarity with the use of tools and techniques to execute test cases and write test scripts that will be used to validate software behaves as it should.

7. Must be able to develop and lead the automation strategy/effort and generate scripts to perform automated testing.

8. Proven record of successfully and consistently coordinating and executing software implementation processes and

methodologies. A strong focus on delivery success is expected.

9. Excels at troubleshooting and resolving complex implementation issues in regards to software solutions, interfaces and information interfaces.

10. Ability to write simple test scripts in a formal and structured computer language – for example Java, JavaScript, C#

11. Experienced in coaching and training others must be able to provide examples.

12. Proficient in verbal and written English

13. Professional and proactive work ethics and works well in a team environment, able to work as part of a team while maintaining independent thinking

14. Dedication to continuing education

Job Title:
Position: Senior Email Management Nurse
Department: Referrals Management
Basic Requirement:

Responsibilities:

     - Arrange appointments logs into Hospital Information System to meet customers’ requirements.
     - Liaise with doctors, nurses and staffs of the various departments to gather information
       to meet the customer needs.
     - Liaise with doctors, nurses and staffs of the various departments to provide necessary medical treatment
       to customers in advance.
     - Provide general information regarding hospital services and facilities via email and fax
       and reply e-mail to customers within the proper time.
     - Collaborate with Supervisor to provide services in accordance with Hospital Strategies and policies
       and maintain service excellent.

 

Qualifications:
     
     - Male/Female, Thai Nationality only.
     - Bachelor’s Degree in Nursing Science.
     - At Least 1-2 years of experience in nursing.
     - Good command in English. (TOEIC Score ≥ 650)
     - Excellent computer skills especially Microsoft Office such as MS Outlook and MS Word.
     - Pleasant personality and excellent interpersonal and communication skills.

Job Title:
Position: Senior Secretary
Department: Administrative Services / Business Development
Basic Requirement:

Qualifications:                     

 1. Good Personality.
 2. 3-5 years-experience in secretarial function.
 3. Computer literacy especially Microsoft Office (MS Words, MS Excel, etc) including Internet.
 4. Possess necessary secretarial skill e.g. typing, letter drafting or correspondence, filing, minutes of meeting taking, appointment and travel arrangements, etc.
 5. Communicate effectively verbally, listening and in writing both Thai and English
 6. Good interpersonal skill, honest, and keep the undisclosed issues for both the Executive and organization confidentially
 7. Maturity in performance with proper and independent decision making
 8. High responsibility, a wit to handle and solve the unexpected circumstances and immediate problems

 

Interested persons please submit your application letter and resume to:

 

Human Resources Division

BUMRUNGRAD INTERNATIONAL

33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110

Tel.: 0-2667-2040

E-mail: recruitment@bumrungrad.com

Website: www.bumrungrad.com

 

Follow us at

FACEBOOK - http://www.facebook.com/jobopportunities.bumrungrad

Twiiter - https://twitter.com/Jobopportuniti4

Walk-in candidates are welcome on Monday – Friday 8.30 am – 3.00 pm (Except Holidays)

Job Title:
Position: Senior Security Analyst, IT Services
Department: Information System Department
Basic Requirement:

 
Qualifications:
 • Bachelor’s Degree in information systems or equivalent.
 • Fluent spoken and written English is a MUST.
 • 5 to 7 years of experience in progressively responsible information technology area with 4 years of security experience.
 • CISSP certification (or active pursuit of certification as a condition of employment) or equivalent.
 • Experience operating in or managing a 24 hours a day, 7 days a week environment.
 • Demonstrated knowledge of diverse system and network architectures.
 • Demonstrated knowledge of system development lifecycles and methods.
 • Ability to identify solutions to challenging technical problems.
 • Ability to operate in a confidential environment
 • Ability to manage concurrent and differentiated tasks
 • Ability to work in a team environment as team member or as team leader.
 • Demonstrated technical leadership skills.
 • Ability to ensure project compliance to applicable policies, standards, and procedures.
 • Strong oral, written and presentation skills, good interpersonal abilities, and effective customer and organizational skills.
 • Technical experience in a related field and the ability to quickly develop and understand hardware and software security systems.
 • Working knowledge of remote access methods
 • Team player with good organizational skills, analytical ability, and time management skills
 • Should have experience with business continuity planning, auditing, and risk management, as well as contract and vendor negotiation.
 
 
The selected candidate will perform the following duties:
 1. Performs Network Vulnerability Scans
 2. Performs Network Mapping and Discovery
 3. Performs System Assessments: Windows, Routers and Switches; Firewalls and Web Applications and services
 4. Performs Protocol and Service Assessments
 5. Performs System Interconnection Assessments
 6. Creates Security testing plans
 7. Creates Security Reference Architecture
 8. Creates Mitigation strategies and plans
 9. Creates Issue mitigation recommendations
 10. Creates Application and System Diagrams
 11. Coordinates, prioritizes and schedules security projects
 12. Installs and configures security testing tools
 
Interested candidates, please send complete resume and recent photo to :
Bumrungrad International Ltd.
Ground floor, BH Residence Building
33 Sukhumvit 3 (Soi Nana-Nua)
Wattana, Bangkok 10110 
Tel: 0 26672040
Fax: 0 26672525

Job Title:
Position: Senior Solutions Specialist
Department: Software Delivery Services
Basic Requirement:

 Educational Background & Fundamental Qualifications

Level of Education: Bachelor Degree or Master’s degree

Field of Study: Computer services, information technology systems, or computer programming

 

Work Experiences:

1. Minimum 10 years’ experience designing, developing, deploying and testing software sub-solutions for the healthcare industry in an international environment

2. Minimum 10 years Systems Integration experience, ideally gained in complex projects in the healthcare industry

 

Required Qualifications:

 1. Takes ownership of sub-solutions and holds the responsibility of the entire delivery cycle from problem/opportunity identity, problem definition, solutions creation, architecting, designing, developing, testing, deployment and ROI determination.
 2. Proficient understanding of the healthcare business, its operating model and business challenges
 3. Strong knowledge of Healthcare informatics and in Clinical Information Systems
 4. Broad knowledge of technology available for creating a fully integrated, successful solution
 5. Communicates highly complex technical information clearly and articulately to technical people.
 6. Project Management skills (ability to lead meetings, prioritize, resolve conflict, maintain issues list, and manage a project plan)
 7. Proficient in English language both oral and written
 8. Dedication to continuing education

Job Title:
Position: Senior System Engineer
Department: IT Data and Infrastructures
Basic Requirement:

Educational Background & Fundamental Qualifications

Level of Education:     Bachelor Degree or higher

Field of Study: Computer Engineering, Computer Science or related field

 

Work Experience:

 • Minimum 5 years of system engineering experience administrating, configuring and troubleshooting server (Windows Platform) and network infrastructure in a large scale IT operation (2,000+ endpoints) utilizing the following technologies: Cisco, Windows Server, SQL Server, Exchange, System Center, SharePoint, VMware, EMC Storage.

 

Required Qualifications:

 1. A good understanding of IT service delivery and support disciplines as defined under ITIL.
 2. Possess excellent knowledge of enterprise software and infrastructure technologies e.g. Windows Server, Windows Clustering, Active Directory, Exchange Server, IIS, Virtualization (Hyper-V and VMware). Scripting (e.g. PowerShell, VBS), SAN and NAS storage, Backup software and Backup best practices, BCP/DRP.
 3. Possess knowledge of current networking infrastructure e.g. Wired network (LAN, WAN), Wireless network, TCP/IP, DNS/DHCP, LAN/WAN Load balancers (Including Windows NLB), IPS, Firewall, Proxy Servers, Bandwidth Management and Traffic Shaping, VPN.
 4. Must have a good command of English with excellent verbal and written communication skills, a strong sense of urgency to meet deadlines, strong time management skills, advanced and demonstrable analytical and problem solving skills, good documentation skills, ability to work on multiple project/work items simultaneously, well organized, a proven team leader, always delivers high quality work, and maintains a highly professional manner and appearance.
 5. Must be able to motivate others and have a willingness and ability to work through difficult situations and solve challenging problems.

 

Required Training

 • Cisco, Microsoft Windows Server, VMware and ITIL certifications are highly desirable

Job Title:
Position: Software Developer
Department: IT Data and Infrastructures
Basic Requirement:

 Level of Education: Bachelor Degree or higher

Field of Study: Computer Engineering, Computer Science or related field

Work Experiences:

 •         Minimum 2 years of work experience in end-to-end software development life cycle

 

Required Qualifications:

 1.    Possess knowledge of developing software based on Microsoft technology
 2.    Possess knowledge of Microsoft SharePoint platform
 3.    Possess knowledge of MSSQL, T-SQL, SSRS
 4.    Good command of English with strong communication and interpersonal skills
 5.     

Required Training

 •         Microsoft software development certification is desirable

 

Roles and Responsibilities

 •         Software Development

      o   Gather user requirements

      o   Analyze and design software specification

      o   Develop and test software according to design document

      o   Provide user training

      o   Deploy to production

      o   Develop necessary documentation in all phase of software development life cycle

 •         Software Maintenance

      o   Fulfill service request within agreed timeframe

      o   Response, troubleshoot and solve incident within agreed timeframe

      o   Timely and accurately record details, progress, action taken of incident, request, problem and change ticket in service management system

      o   Keep user informed on receipt, plan, progress, and resolution of incident/request

o   Maintain system documentation to be comprehensive and up-to-date

o   Escalate to manager and/or vendor within pre-determined timeframe for unresolved incident/problem/request

Job Title:
Position: Supervisor, Accounting / หัวหน้าหน่วยบัญชี
Department: บัญชีและการเงิน (Accounting & Finance)
Basic Requirement:

Supervisor, Accounting - Account Receivable & Inventory
หัวหน้าหน่วยบัญชี - ลูกหนี้ และ สินค้าคงเหลือExperiences:
 • มีประสบการณ์ในด้านสายการบัญชีหรือตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 5  ปี
 • มีทักษะการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 
 
Qualifications:
 • มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ รายการทางบัญชีได้เป็นอย่างดี (Accounting knowledge)
 • มีทักษะในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Working process improvement)
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • CPA certificate would be preferable (Auditor knowledge)


Interested candidates, please send complete resume and recent photo to:

Bumrungrad International Hospital

Human Resources Division

Ground Floor, BH Residence Bld. 33 Sukhumvit 3 (Soi Nana-Nua)

Wattana, Bangkok 10110

Tel: 0 26672040
 

E-mail: recruitment@bumrungrad.com

Website: www.bumrungrad.com

Walk-in candidates are welcome on Monday – Friday 8.30 am – 3.00 pm (Except Holidays)

 

Job Title:
Position: Team Lead, Device Services
Department: IT Data and Infrastructures
Basic Requirement:

Level of Education:
 • Bachelor Degree or higher
 • ITIL Certification is preferred
 • Microsoft Certification is preferred

Work Experiences:
 1. Minimum W years of work experience in Information System of which 3 years at managerial level managing desktop Support and IT helpdesk.
 2. Use of IT service management application – ITIL based.

Required Qualifications:
 1. Good spoken and written English skills
 2. Leadership , Customer Service and Technical Skills
 3. Understanding of reporting tools functionality
Roles and Responsibilities
 • Management of Helpdesk and Support Team to resolve incidents tickets within the defined SLA
 • Management of Helpdesk Team to answer support calls in a timely manner
 • Incident Survey Customer Satisfaction Score
 • Monthly Support Service Report
 • Maintain ISD standby unit/parts
 • Management of Helpdesk Team to keep call abandonment rate to a minimum

Interested candidates, please kindly send updated CV to us via e-mail : 
recruitment@bumrungrad.com
or any questions, please don't hesitate to contact us:
Tel 02-667-2043

 

Job Title:
Position: Wellness Specialist
Department: Vitallife Wellness Center
Basic Requirement:

 Responsibilities :

 • Provide full understanding and recommendation to customers on clinic program and packages by ensuring that customer’s questions are well answers in professional and ethic matter based on our clinical protocol and procedures.
 • Work as an integral member of physician team by being familiar with integrated products, programs and services offer to support customer before seeing physician.
 • Provide individual support or counseling in general, nutrition, Aesthetics and special wellness program such as TICEBA, Gene test.
 • Respond to customer and public requests for information about all wellness and Aesthetics program or service.
 • Organized and oversee basic health screening such as Your Health Passage program.
 • Maintains a cooperative relationship among health care teams by communicating information; responding to requests; building rapport; participating in team problem solving methods.
 • Keeping accurate records of discussions or correspondence with customers.
 • Update customer’s information and material pending to program and make it ready for customer to use and information
 • Conduct surveys to determine interest in, or satisfaction with, wellness and Aesthetics program.

 

Qualifications :

 • Male / Female, Thai Nationality only
 • Bachelor’s Degree in Nursing Science or Pharmacy
 • At least 2 years of experience in Wellness consultant
 • Good Command in English and Computer literacy
 • Excellent customer service
 • Takes ownership of actions and follows through on commitments
 • Responds resourcefully, flexibly and positively when faced with challenges and demands

Job Title:
Position: นักรังสีการแพทย์
Department: รังสีวิทยา
Basic Requirement:

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ด้านรังสีเทคนิค
 • มีความรู้ความสามารถในงานรังสีการแพทย์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 • มีความสามารถในการศึกษา และจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการบริการผู้ป่วย
 • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ได้ รวมทั้งทำงานล่วงเวลา และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้

Job Title:
Position: พนักงานขับรถส่วนกลาง
Department: Bumrungrad Hospital Public Company Limited
Basic Requirement:

 วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน :

 • มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 • ประสบการณ์ขับรถมากกว่า1ปี
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีความคุ้นเคยเส้นทางการเดินทางในกรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เบื้องต้น 

คุณสมบัติทีจำเป็นอื่นๆ :

 • รับส่งงานหรือพนักงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ตรงเวลา
 • รับส่งงานหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกสถานที่ 
 • ดูแลสภาพความสะอาดของรถทั้งภายในและภายนอกให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • ดูแลความพร้อมเครื่องยนต์เบื้องต้นให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

 

 

Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below :

Human Resources Division 

BUMRUNGRAD INTERNATIONAL

ชั้นG ห้องสมัครงาน อาคาร Bumrungrad Tower

33 สุขุมวิท3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

เปิดรับสมัครทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น. (หยุดนักขัตฤกษ์)

Tel.: 0-2667-2040

Website: www.bumrungrad.com

FACEBOOK - http://www.facebook.com/jobopportunities.bumrungrad

Twiiter - https://twitter.com/Jobopportuniti4