bih.button.backtotop.text

การขอรับวัคซีนพาสปอร์ตการฉีดวัคซีนโควิด-19

12 ตุลาคม 2564

ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน จะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทยจากสถานพยาบาลที่ให้บริการ และหากมีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ สามารถขอรับหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีนพาสปอร์ต) กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศได้

 

เงื่อนไขการขอรับวัคซีนพาสปอร์ต สำหรับ

 1. ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว
 2. ผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่มาขอวัคซีนพาสปอร์ต
 

เอกสารที่ต้องใช้  

1.กรณีมาขอรับเอกสารด้วยตนเอง
 • บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว (ขอได้จากจากสถานพยาบาลที่เข้ารับการฉีดวัคซีน) ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
 • ตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุวันเดินทางของผู้เดินทางไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่มาทำวัคซีนพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ 50 บาทต่อเล่ม
 • กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะให้โรงพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการ Vaccine passport จะมีค่าบริการเพิ่มเติม

2.กรณีผู้ขอเอกสารรับรองฯ มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน
มีเอกสารหลักฐาน 2 ส่วน รวม 6 รายการ ได้แก่

ส่วนที่ 1 เอกสารของผู้มอบอำนาจ
 • บัตรประชาชน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) 
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นได้รับ   วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว (ขอได้จากจากสถานพยาบาลที่เข้ารับการฉีดวัคซีน) ฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
 • ตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุวันเดินทางของผู้เดินทางไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่มาทำวัคซีนพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ 50 บาทต่อเล่ม
 • กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะให้โรงพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการ Vaccine passport จะมีค่าบริการเพิ่มเติม
ส่วนที่ 2 เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ
 • หนังสือมอบอำนาจฉบับตัวจริง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ผู้มอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ) **ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ http://vpassport.ddc.moph.go.th/fileupload1/form.pdf
 • บัตรประชาชนฉบับตัวจริงและสำเนา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
 

สถานที่ออกเอกสารรับรอง

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้บริการออกเอกสารรับรองฯ ในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 แห่ง
 
 1. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี วัน-เวลาเปิดให้บริการ: ตั้งแต่วันจันทร์- ศุกร์ (หยุดวันเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30-11.00 น. และ 13.00-15.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2951-1170-79 ต่อ 3430 อีเมล [email protected]
 2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ วัน-เวลาเปิดให้บริการ: ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 13.00-15.00 น. **เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้น** เว็บไซต์สำหรับทำนัดหมาย: http://vacn.ddc.moph.go.th/index.php หากพบปัญหา กรุณาติดต่อสอบถามที่หมายเลข 0-2521-1668 หรือกล่องข้อความใน Facebook Fan page ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 3. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้บริการทางอีเมล: [email protected] ให้บริการเฉพาะผู้ที่มีตั๋วเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศและมีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและจังหวัดสมุทรปราการ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2134-0139
 4. กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี วัน-เวลาเปิดให้บริการ: เฉพาะวันจันทร์และพุธ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-12.00 น. **เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้น** เว็บไซต์สำหรับทำนัดหมาย: http://vpassport.ddc.moph.go.th/index.php สอบถามได้ที่หมายเลข 0 2590 3232, 3234-35 อีเมล: t[email protected] 

 

คลิปวิดีโอการขอรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยกรมควบคุมโรค

 
 
 

การเปิดดูเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากมือถือ

 
 • ไลน์หมอพร้อม

International-Certificate-of-COVID-19-Vaccination_TH_Instruction-Line_TH.jpg
 
 • แอพพลิเคชันหมอพร้อม

International-Certificate-of-COVID-19-Vaccination_TH_Instruction-APP_TH.jpg


เอกสารอ้างอิง
 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. วิธีการขอเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ. เข้าถึงได้จาก: https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/ปชช._%20วิธีการขอเล่มเหลืองโควิด%20(IT_12พค64_8.43).pdf [เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564].
 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค เผยแนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน กรณีโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ. เข้าถึงได้จาก: https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=18813&deptcode=brc [เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564].
 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. ระบบนัดหมายการขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ. เข้าถึงได้จาก: http://vpassport.ddc.moph.go.th/fileupload1/form.pdf [เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564].
 • สถาบันควบคุมป้องกันโรคเขตเมือง. ระบบนัดหมายทำ Vaccine Passport. เข้าถึงได้จาก: http://vacn.ddc.moph.go.th/index.php [เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564].

 
  Scroll for more