What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

เสวนาความรู้เพื่อสุขภาพ “เรื่องหลอดเลือดหัวใจ...หลอดเลือดชีวิต”

หลอดเลือดหัวใจ...หลอดเลือดชีวิต
ศูนย์หัวใจ ร่วมกับแผนกประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสังคม ฝ่ายการตลาด กำหนดจัดเสวนาความรู้เพื่อสุขภาพสำหรับประชาชน เรื่อง “หลอดเลือดหัวใจ...หลอดเลือดชีวิต” ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ผู้เข้ารับฟังการเสวนาจะได้รับความรู้เรื่องสุขภาพหัวใจ โดยเฉพาะเรื่องหลอดเลือดหัวใจ สาเหตุการเกิดของโรคและปัจจัยเสี่ยง อาการของโรค เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาในปัจจุบัน การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคหัวใจและการป้องกัน ตลอดจนร่วมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างหัวใจและแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพหัวใจ บริการตรวจวัดความดันโลหิต

บรรยายโดย นพ. สุเรส นารูลา อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ พร้อมด้วยนักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

การบรรยายเป็นภาษาไทย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฟังการบรรยาย พร้อมรับของที่ระลึก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่  โทร 0 2667 2000              
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers