ကုသမႈမ်ား


ေက်ာ႐ိုးကုဌာနသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ရရွိႏိုင္ေသာ ထိုးထြင္းဝင္ေရာက္မႈအနည္းဆံုးနည္း ခဲြစိတ္ကုသသည့္နည္းလမ္းမ်ားမွစတင္ကာ အ႐ႈပ္ေထြးဆံုး ေက်ာ႐ိုးႏွင့္ခါးခြဲစိတ္မႈမ်ားအထိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

 

 

   tr001.jpg

နာက်င္မႈကုသျခင္း
 
   Spine Physical Therapy

ကာယေလ့က်င့္ခန္းကုထံုး

 • အာလ္ထရာေဆာင္းကုထံုး
  ႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္ အာလ္ထရာေဆာင္းလိႈင္းမ်ားကို ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး/ ကာယေလ့က်င့္ခန္းကုထံုး၊ နာက်င္မႈကုထံုးႏွင့္ ၾကြက္သားမ်ားဒဏ္ျဖစ္ျခင္းတို႔အတြက္ အသံုးျပဳကုသပါသည္။
 • လွ်ပ္စစ္အပူလိႈင္းေပးကုထံုး
  ႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္းမ်ားကို နာက်င္မႈသက္သာေစရန္ႏွင့္ ေသြးစီးဆင္းမႈေကာင္းမြန္ေစရန္ ကုသရာ၌ အသံုးျပဳပါသည္။
 • ေလဆာကုထံုး
  ေလဆာစြမ္းအင္ကို နာက်င္မႈသက္သာေစရန္ႏွင့္ ေသြးစီးဆင္းမႈေကာင္းမြန္ေစရန္ ကုသရာ၌ အသံုးျပဳပါသည္။
 • ေလ့က်င့္ခန္းကုထံုး
  လူနာမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ ၾကြက္သားႏွင့္အ႐ိုးဆစ္မ်ားသန္မာေစရန္ ေလ့က်င့္ခန္းလႈပ္ရွားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကုသျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 • အပူေပးကုထံုး (အပူ/ အေအး ကုထံုး)
  နာက်င္မႈ၊ ေရာင္ရမ္းမႈႏွင့္ ၾကြက္သားဒဏ္ျဖစ္ျခင္းတို႔ကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစရန္ အပူ သို႔မဟုတ္ အေအးကုထံုးကို အသံုးျပဳပါသည္။
 • လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ျဖင့္လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း
  ႀကိမ္ႏႈန္းနိမ့္ လွ်ပ္စစ္လႈံေဆာ္မႈကို နာက်င္မႈႏွင့္ ၾကြက္သားဒဏ္ျဖစ္ျခင္းတို႔ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ ဤနည္းအား ၾကြက္သားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္အတြက္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ အသံုးျပဳေသာ လွ်ပ္စစ္လိႈင္းမ်ားတြင္ အေရျပားကိုျဖတ္၍ အာ႐ံုေၾကာမ်ားအားလႈံ႕ေဆာ္သည့္ လွ်ပ္စစ္လိႈင္း (TENS) ႏွင့္ အေရျပားမွတဆင့္ ႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္လွ်ပ္စစ္လိႈင္းျဖင့္ နက္နဲေသာအပိုင္းရိွၾကြက္သားမ်ားကိုလႈံေဆာ္သည့္ လွ်ပ္စစ္လိႈင္း (IFC) တို႔ပါဝင္ပါသည္။
 • အေလးျဖင့္ဆြဲျခင္း
  အ႐ိုးခ်ပ္ျပားဝိုင္းကၽြံျခင္း သို႔မဟုတ္ အ႐ိုးအတက္ထြက္ျခင္းကိုကုသရန္ လည္ပင္းႏွင့္ေက်ာ႐ိုးတိုင္ဆြဲဆန္႔ရာ၌ အေလးျဖင့္ဆြဲသည့္ကိရိယာကို အသံုးျပဳကုသပါသည္။

 
 

   Spine Surgery

ခြဲစိတ္မႈမ်ား