bih.button.backtotop.text
Package Name  

ការពិនិត្យស្វែងរកជម្ងឺមហារីកសួតដំណាក់កាលដំបូង ដោយការប្រើកម្រិតវិទ្យុសកម្មទាបបំផុតក្នុងការថត CT, LDCT ។

Package ID  

RADIO01

 
7,500 THB
 
7,500 THB

Approximate cost in

សួត (សួត) មជ្ឈមណ្ឌល

បំរុងរ៉ាត់អន្តរជាតិ (BIC) គ្លីនិក, ជាន់ទី 15, បញ្ជោរA  ទូរស័ព្ទ។ 1378 02 066 8888 ឬ

ការពិនិត្យស្វែងរកជម្ងឺមហារីកសួតដំណាក់កាលដំបូង ដោយការប្រើកម្រិតវិទ្យុសកម្មទាបបំផុតក្នុងការថត CT, LDCT ។
 

មន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិបំរុងរ៉ាត់ផ្តល់ជូននូវសេវាពិនិត្យស្វែងរកមហារីកសួតដំណាក់កាលដំបូង ដោយប្រើកម្រិតវិទ្យុសកម្មទាប។ វិធីសាស្រ្តថត LDCT ដោយប្រើកម្រិតវិទ្យុសកម្មទាប អាចជួយឱ្យរូបភាព 3D សួតរបស់អ្នកមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការស្វែងរកមើលមហារីកដំណាក់ដំបូង ដែលល្អប្រសើរជាងការថត X-Ray ធម្មតា

បើយោងតាមការសិក្សាលទ្ធផលបង្ហាញថា ការធ្វើតេស្តដោយ LDCT ជារៀងរាល់ឆ្នាំអាចកាត់បន្ថយអត្រាការស្លាប់ដែលបណ្តាលមកពីមហារីកសួតរហូតដល់ 20% ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកជំងឺដែលមានហានិភ័យ។ នេះគឺដោយសារតែការពិនិត្យរកឃើញជំងឺមហារីកដំណាក់កាលដំបូង អាចជួយឲ្យបានជោគជ័យក្នុងការព្យាបាលនិងជាសះស្បើយ ។ លើសពីនេះទៅទៀតការប្រើតាមដានការធ្វើតេស្តនេះ LDCT, អ្នកជំងឺទទួលរងផលប៉ះពាល់ទៅនឹងកាំរស្មីវិទ្យុសកម្មតិចជាងការថត X-Ray ធម្មតា (CT) ។


តើអ្នកណាគួរទទួលយកការធ្វើតេស្តរបៀបនេះ ដែលនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុត ?

1. អ្នកជក់បារីច្រើន ដែលមានអាយុ 55 ឆ្នាំឡើងទៅ អ្នកដែលជក់បារី 20 ដើមអស់រយៈពេល 30 ឆ្នាំមកហើយ ឬ 40 ដើមក្នុងមួយថ្ងៃអស់រយៈពេល 15 ឆ្នាំឥតឈប់ឈរ រួមបញ្ចូលទាំងអ្នកដែលទើបឈប់ជក់បារីតិចជាង 15 ឆ្នាំ។
2. ដោយត្រូវប៉ះពាល់ទៅនឹងបរិយាកាសគ្រោះថ្នាក់អស់រយៈពេលជាយូរ ជាពិសេសជាមួយនិងកន្លែងដែលមានអាស់បេសស្តូស៍។
3. ការមានជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃ   ដូចជាជំងឺផ្លូវដង្ហើម (COPD) ឬជំងឺរលាកទងសួតរ៉ាំរ៉ៃ។


អ្នកជំងឹដែលមិនត្រូវតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានកំំណត់ក្នុងក្រុមខាងលើ  កាន់តែទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការពិនិត្យ LDCT​

1. ការមានសមាជិកគ្រួសារដែលជក់បារី
2. ការមានសមាជិកគ្រួសារដែលទទួលរងពីជំងឺមហារីកសួត។

*** ត្រូវមានអាយុ 40 ឆ្នាំឬលើសពីនេះ និងគ្មានប្រវត្តិមហារីក។


កម្មវិធីនេះមិនសមរម្យសម្រាប់ ...

1. មនុស្សដែលមានអាយុមានអាយុតិចជាង 40 ឆ្នាំ    ដើម្បីជៀសវាងការទទួលរងវិទ្យុសកម្មដោយមិនចាំបាច់។
2. ស្ត្រីដែលកំពង់មានមានគរ៍ ឬមានគំរោងចង់ពរពោះ។

*** ចំពោះអ្នកដែលទើបនិងជាសះស្បើយពីជំងឺមហារីកសួតឬប្រភេទជម្ងឺមហារីកផ្សេងៗតិចជាង 5 ឆ្នាំ, ប្រសិនបើចំបាច់ត្រូវធ្វើតេស្ត, ការធ្វើអេចស៍CTទ្រូងធម្មតាត្រូវបានគេនែនាំក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។

 

លក្ខខណ្ឌ:
 

 • កម្មវិធីនេះប្រើបានចំពោះតែអ្នកជំងឺOPD ប៉ុណ្ណោះ។
 • តម្លៃនេះបូករួមបញ្ជូលថ្លៃសេវាកម្មពិគ្រោះជំងឺ សេវាថែទាំគិលានុប្បដ្ឋាយិការជំនាញ ការថត​ LDCT ថ្លៃសេវាវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញអានលទ្ធផល។
 • តម្លៃនេះមិនរួមបញ្ចូលថ្លៃពិភាក្សាជាមួយដុកទ័រជំនាញផ្សេងទៀត ថ្លៃថ្នាំ​  និងថ្លៃព្យាបាលបន្ថែមផ្សេងទៀតដែលមិនបញ្ខូលក្នុងកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ
 • កម្មវិធីនេះគឺមិនអាចដកប្រាក់វិញបានទេ  ទោះក្នុងលក្ខ័ណណាក៌ដោយ
 • លទ្ធផលនេះនឹងត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងរយៈពេលបីម៉ោងបន្ទាប់ពីការទទួលយកការធ្វើតេស្តនេះ។
 • សូមធ្វើការណាត់ជាមុនតាមរយះ 1378 ។.
 • សេវាមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 ។
Package Name : 

ការពិនិត្យស្វែងរកជម្ងឺមហារីកសួតដំណាក់កាលដំបូង ដោយការប្រើកម្រិតវិទ្យុសកម្មទាបបំផុតក្នុងការថត CT, LDCT ។

Package ID : 

RADIO01

7,500 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

ការពិនិត្យស្វែងរកជម្ងឺមហារីកសួតដំណាក់កាលដំបូង ដោយការប្រើកម្រិតវិទ្យុសកម្មទាបបំផុតក្នុងការថត CT, LDCT ។
 

មន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិបំរុងរ៉ាត់ផ្តល់ជូននូវសេវាពិនិត្យស្វែងរកមហារីកសួតដំណាក់កាលដំបូង ដោយប្រើកម្រិតវិទ្យុសកម្មទាប។ វិធីសាស្រ្តថត LDCT ដោយប្រើកម្រិតវិទ្យុសកម្មទាប អាចជួយឱ្យរូបភាព 3D សួតរបស់អ្នកមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការស្វែងរកមើលមហារីកដំណាក់ដំបូង ដែលល្អប្រសើរជាងការថត X-Ray ធម្មតា

បើយោងតាមការសិក្សាលទ្ធផលបង្ហាញថា ការធ្វើតេស្តដោយ LDCT ជារៀងរាល់ឆ្នាំអាចកាត់បន្ថយអត្រាការស្លាប់ដែលបណ្តាលមកពីមហារីកសួតរហូតដល់ 20% ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកជំងឺដែលមានហានិភ័យ។ នេះគឺដោយសារតែការពិនិត្យរកឃើញជំងឺមហារីកដំណាក់កាលដំបូង អាចជួយឲ្យបានជោគជ័យក្នុងការព្យាបាលនិងជាសះស្បើយ ។ លើសពីនេះទៅទៀតការប្រើតាមដានការធ្វើតេស្តនេះ LDCT, អ្នកជំងឺទទួលរងផលប៉ះពាល់ទៅនឹងកាំរស្មីវិទ្យុសកម្មតិចជាងការថត X-Ray ធម្មតា (CT) ។


តើអ្នកណាគួរទទួលយកការធ្វើតេស្តរបៀបនេះ ដែលនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុត ?

1. អ្នកជក់បារីច្រើន ដែលមានអាយុ 55 ឆ្នាំឡើងទៅ អ្នកដែលជក់បារី 20 ដើមអស់រយៈពេល 30 ឆ្នាំមកហើយ ឬ 40 ដើមក្នុងមួយថ្ងៃអស់រយៈពេល 15 ឆ្នាំឥតឈប់ឈរ រួមបញ្ចូលទាំងអ្នកដែលទើបឈប់ជក់បារីតិចជាង 15 ឆ្នាំ។
2. ដោយត្រូវប៉ះពាល់ទៅនឹងបរិយាកាសគ្រោះថ្នាក់អស់រយៈពេលជាយូរ ជាពិសេសជាមួយនិងកន្លែងដែលមានអាស់បេសស្តូស៍។
3. ការមានជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃ   ដូចជាជំងឺផ្លូវដង្ហើម (COPD) ឬជំងឺរលាកទងសួតរ៉ាំរ៉ៃ។


អ្នកជំងឹដែលមិនត្រូវតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានកំំណត់ក្នុងក្រុមខាងលើ  កាន់តែទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការពិនិត្យ LDCT​

1. ការមានសមាជិកគ្រួសារដែលជក់បារី
2. ការមានសមាជិកគ្រួសារដែលទទួលរងពីជំងឺមហារីកសួត។

*** ត្រូវមានអាយុ 40 ឆ្នាំឬលើសពីនេះ និងគ្មានប្រវត្តិមហារីក។


កម្មវិធីនេះមិនសមរម្យសម្រាប់ ...

1. មនុស្សដែលមានអាយុមានអាយុតិចជាង 40 ឆ្នាំ    ដើម្បីជៀសវាងការទទួលរងវិទ្យុសកម្មដោយមិនចាំបាច់។
2. ស្ត្រីដែលកំពង់មានមានគរ៍ ឬមានគំរោងចង់ពរពោះ។

*** ចំពោះអ្នកដែលទើបនិងជាសះស្បើយពីជំងឺមហារីកសួតឬប្រភេទជម្ងឺមហារីកផ្សេងៗតិចជាង 5 ឆ្នាំ, ប្រសិនបើចំបាច់ត្រូវធ្វើតេស្ត, ការធ្វើអេចស៍CTទ្រូងធម្មតាត្រូវបានគេនែនាំក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។
សួត (សួត) មជ្ឈមណ្ឌល

បំរុងរ៉ាត់អន្តរជាតិ (BIC) គ្លីនិក, ជាន់ទី 15, បញ្ជោរA  ទូរស័ព្ទ។ 1378 02 066 8888 ឬ

 

លក្ខខណ្ឌ:
 

 • កម្មវិធីនេះប្រើបានចំពោះតែអ្នកជំងឺOPD ប៉ុណ្ណោះ។
 • តម្លៃនេះបូករួមបញ្ជូលថ្លៃសេវាកម្មពិគ្រោះជំងឺ សេវាថែទាំគិលានុប្បដ្ឋាយិការជំនាញ ការថត​ LDCT ថ្លៃសេវាវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញអានលទ្ធផល។
 • តម្លៃនេះមិនរួមបញ្ចូលថ្លៃពិភាក្សាជាមួយដុកទ័រជំនាញផ្សេងទៀត ថ្លៃថ្នាំ​  និងថ្លៃព្យាបាលបន្ថែមផ្សេងទៀតដែលមិនបញ្ខូលក្នុងកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ
 • កម្មវិធីនេះគឺមិនអាចដកប្រាក់វិញបានទេ  ទោះក្នុងលក្ខ័ណណាក៌ដោយ
 • លទ្ធផលនេះនឹងត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងរយៈពេលបីម៉ោងបន្ទាប់ពីការទទួលយកការធ្វើតេស្តនេះ។
 • សូមធ្វើការណាត់ជាមុនតាមរយះ 1378 ។.
 • សេវាមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 ។