ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2559 ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพในการดูแลรักษาเฉพาะโรคด้านการผ่าตัดข้อเข่าเทียม (Clinical Care Program Certificate of Knee Replacement Surgery) ผมจึงถือโอกาสนี้มาเล่าให้ทราบว่า Clinical Care Program Certificate หรือ CCPC นั้นคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร

ในปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องการกำหนดมาตรฐานในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้กับผู้มารับบริการ ดังนั้นโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ทั่วโลกจึงให้ความสำคัญในการขอรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการในด้านคุณภาพของการรักษาพยาบาลโดยรวม นอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรฐานที่สูงมากยิ่งขึ้นในการรักษาเฉพาะโรคที่เรียกว่า Clinical Care Program Certificate (CCPC) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างเต็มที่ในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยง

JCI รับรอง Knee replacement program

 

สำหรับการขอรับรองมาตรฐาน CCPC ในด้านการผ่าตัดข้อเข่าเทียมนั้น ทางศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การผ่าตัดข้อเข่าเทียมของศูนย์ฯ มีมาตรฐานสูงเทียบเท่าได้ในระดับสากล โดยกำหนดให้มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมอย่างครอบคลุมและมีการกำหนดแนวทางการรักษา (clinical practice guideline: CPG) ตามมาตรฐานสากล (evidence-based medicine) กำหนดตัวชี้วัด (key performance indicator: KPI) ในด้านความปลอดภัยและมีการประเมินผลการผ่าตัด มีการกำหนดมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย (clinical care delivery) มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผล อีกทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทางศูนย์ฯ ให้ความสำคัญในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของการผ่าตัดข้อเข่าเทียม ได้มีการกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยก่อนการผ่าตัด โดยให้ผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการตรวจร่างกายตามมาตรฐานที่ทางศูนย์ฯ กำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการผ่าตัดมากที่สุด หลังจากนั้นยังมีการจัดให้มีการอบรมก่อนผ่าตัด (pre-operative class) เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงแนวทางการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดที่ถูกต้อง ให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรฐานในการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด เช่น การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนมีการกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ชุดผ่าตัดที่แพทย์ใช้ในขณะทำผ่าตัดที่มีลักษณะปลอดเชื้อทั้งร่างกายของทีมแพทย์ผู้ทำผ่าตัด มีการกำหนดให้มีแนวทางในการประเมินความเสี่ยงในด้านโอกาสการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน (venous thromboembolism: VTE) เพื่อใช้ในการเลือกแนวทางการป้องกันที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลโดยแพทย์และทีมงานที่มีความชำนาญ เฉพาะทางในด้านการผ่าตัดข้อเข่าเทียม ตลอดจนได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มคุณภาพในการผ่าตัดข้อเข่าเทียม ได้แก่ การผ่าตัดด้วยแขนหุ่นยนต์ (robotic-arm assisted surgery) การผ่าตัดโดยอาศัยเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ (computer assisted surgery) ด้วยระบบนำร่องแบบไร้สาย (navigation technology) ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัด เพื่อให้ข้อเข่าเทียมสามารถใช้งานได้ดีและมีอายุการใช้งานของข้อเข่าเทียมได้นานที่สุด อีกทั้งยังช่วยให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง มีความปลอดภัยมากขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วย ให้ความสำคัญในการดูแลอาการปวดหลังผ่าตัดให้เหลือน้อยที่สุด มีทีมงานแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถลุกขึ้นเดินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย สามารถจะกลับบ้านได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ภายหลังผู้ป่วยกลับบ้านยังกำหนดให้ทางศูนย์ฯ ได้มีการติดตามอาการของผู้ป่วยด้วยการโทรศัพท์ไปที่บ้าน รวมถึงมีการกำหนดให้มี hotline ไว้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์ปรึกษาอาการหรือขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ป่วย

ผลการประเมินคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดข้อเข่าเทียมพบว่าได้ผลดีเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ด้านความปลอดภัยในด้านติดเชื้อหลังผ่าตัดของศูนย์ฯ ในปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมามีค่าเพียง 0.3% โดยไม่พบการติดเชื้อที่รุนแรง (deep infection) ซึ่งมีค่าน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ National Healthcare Safety Network ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในการติดเชื้อเท่ากับ 0.77% ส่วนผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมที่ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พบว่ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือมีค่าเท่ากับ 4.82 (คะแนนเต็มที่ 5)

ดังนั้น การที่ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการรับรองคุณภาพในด้านการดูแลรักษาเฉพาะโรคด้านการผ่าตัดข้อเข่าเทียม (Clinical Care Program Certificate of Knee Replacement Surgery) เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการในการผ่าตัดข้อเข่าเทียมที่ศูนย์ผ่าตัดข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความมั่นใจในด้านคุณภาพของการผ่าตัดข้อเข่าเทียม และจะได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมโดยมีมาตรฐานสูงเทียบเท่าระดับสากล

เรียบเรียงโดย  ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

IMG
IMG
IMG
IMG

 

Posted by Bumrungrad International
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCDs)...โรคที่เกิดจากพฤติกรรม
โรค NCDs หรือ non-communicable diseases เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต
Posted by Bumrungrad International
May 19, 2016
comments
ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล
มาทำความรู้จักกันว่า Clinical Care Program Certificate หรือ CCPC นั้นคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร
Posted by Bumrungrad International
May 16, 2016
comments
เบาหวาน เรื่องหวานๆ ที่ไม่ควรเสี่ยง
เบาหวาน โรคที่ไม่หวานสมชื่อ เพราะเมื่อเป็นแล้วจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตา โรคของระบบประสาท
Posted by Bumrungrad International
May 12, 2016
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ