CCPC การรับรองมาตรฐานการผ่าตัดข้อเทียมระดับนานาชาติ

ปัจจุบันมีโรงพยาบาลหลายแห่งได้มีความพยายามจะจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดข้อเทียมขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการในด้านมาตรฐานคุณภาพของการผ่าตัด แต่ผู้ป่วยอาจยังไม่ทราบว่ามาตรฐานการรักษาพยาบาลมีหลายระดับ และมาตรฐานของแต่ละโรงพยาบาลอาจแตกต่างกัน

 
 

ความมุ่งหวังและเป้าหมาย (Objective and Target)

ศูนย์ผ่าตัดข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้กำหนดเป้าหมายมาตรฐานของศูนย์ฯ ให้อยู่ในระดับนานาชาติ และให้เทียบเท่ามาตรฐานเดียวกับในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคำนึงถึงประโยชน์ให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ
 

มาตรฐานการผ่าตัดข้อเทียม (Standard Quality of Joint Replacement Surgery)

การควบคุมมาตรฐานการรักษาพยาบาลทั่วไปในระดับนานาชาติ โดยการขอรับรองมาตรฐาน JCI แต่การขอรับรองมาตรฐานการผ่าตัดข้อเทียม ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาเฉพาะโรค ที่เรียกว่า Critical Care Program Certificate (CCPC) ซึ่งทางศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน CCPC ในด้านการผ่าตัดข้อเข่าเทียมแล้วในปี 2016 ได้รับการรับรองมาตรฐานการผ่าตัดข้อเข่าเทียมครอบคลุมทั้ง การผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบทั้งหมด (Total knee replacement) การผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบบางส่วน (Partial knee replacement) การผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer-assisted navigation TKA) และการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยแขนหุ่นยนต์ (Robotic-assisted knee replacement) ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารคุณภาพอย่างครบวงจรในทุกขั้นตอนในขบวนการผ่าตัดข้อเข่าเทียม ตั้งแต่เริ่มตัดสินใจผ่าตัดไปจนถึงการติดตามผลการผ่าตัดในระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องผ่าตัดข้อเข่าเทียม ให้ผู้ป่วยได้ผลการผ่าตัดที่ดีและเกิดความปลอดภัย
 

การควบคุมมาตรฐานการผ่าตัดข้อเข่าเทียม (Quality control of Joint Replacement Surgery)

เริ่มจากการกำหนดมาตรฐานแนวทางการรักษา (Clinical practice guideline) และข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดข้อเข่าเทียม (Indication for surgery) ให้แพทย์ทุกท่านในศูนย์ฯปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง โดยจะมีการทบทวนแนวทางนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณภาพของบุคคลากรภายในศูนย์ฯนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ได้แก่คุณภาพของแพทย์ที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯทุกท่านต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดข้อเข่าเทียม และมีประสบการณ์การผ่าตัดข้อเข่าเทียมมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี และต้องได้รับการพิจารณารับรองคุณภาพโดย คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานของแพทย์ภายในศูนย์ฯ ส่วนพยาบาลทุกคนทั้งในส่วนห้องตรวจผู้ป่วยนอก (Out-patient clinic) อาคารผู้ป่วยใน (In-patient ward) รวมทั้งทีมนักกายภาพและแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical therapy and Rehabilitation team) จะต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมโดยเฉพาะ

ทีมห้องผ่าตัดทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ ในด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการผ่าตัด และการป้องกันการติดเชื้อในระดับสูง เพื่อให้อัตราการติดเชื้อจาการผ่าตัดน้อย รวมทั้งการกำหนดแนวทางการป้องกันอาการปวดหลังผ่าตัด ด้วยการกำหนดให้ผู้ป่วยทุกรายที่ทำผ่าตัดข้อเข่าเทียมได้รับการให้ยาลดปวดที่เส้นประสาทเฉพาะขาข้างที่ได้รับการผ่าตัดชนิด adductor canal nerve block ซึ่งจะช่วยลดอาการปวดหลังผ่าตัดให้เหลือน้อยโดยไม่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะสามารถเดินได้เร็วภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด

ก่อนการผ่าตัด ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการประเมินข้อบ่งชี้และความเหมาะสมในการผ่าตัดโดยคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาลของศูนย์ฯ โดยจะร่วมกันปรึกษาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับแนวทางการรักษาที่เหมาะสม นอกจากนี้ก่อนการผ่าตัดผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการประเมินสภาพร่างกายตามมาตรฐานที่ศูนย์ฯกำหนด และมีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติก่อนการผ่าตัดเพื่อให้เข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการผ่าตัดและมีการเตรียมความพร้อมของบ้านในการดูแลหลังผ่าตัด
 

ทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการผ่าตัดข้อเทียมในระยะยาว (Varieties of options for long term outcome)

ทางศูนย์ฯให้ความสำคัญของผลการผ่าตัดไม่เพียงแต่ในระยะสั้นแต่ยังคำนึงถึงผลการผ่าตัดในระยะยาว เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ข้อเทียมที่ได้รับการผ่าตัดให้ได้นาน หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาที่เป็นสาเหตุให้ต้องทำผ่าตัดซ้ำ ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งานข้อเทียม นอกจากอาศัยประสบการณ์ของแพทย์ผู้ทำผ่าตัดแล้ว ยังขึ้นกับคุณภาพและชนิดของข้อเทียมที่เลือกใช้ ซึ่งในปัจจุบันข้อเทียมมีให้เลือกหลายชนิด ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาจไม่ทราบข้อมูลความแตกต่างของข้อเทียมแต่ละชนิด โดยมักให้แพทย์เป็นผู้แนะนำ และผู้ป่วยอาจเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดระหว่างโรงพยาบาลหรือระหว่างแพทย์แต่ละท่าน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งหากแพทย์ท่านใดเลือกใช้ข้อเทียมชนิดราคาประหยัด (Standard grade) ก็จะช่วยทำให้ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดลดลง แต่หากแพทย์เท่าใดเลือกใช้ข้อเทียมชนิดที่มีคุณภาพสูง (Premium grade) เพื่อช่วยให้อายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดก็จะสูงขึ้น ส่วนใหญ่แพทย์มักแนะนำให้ใช้ชนิดข้อเทียมที่แพทย์ท่านนั้นชำนาญและคุ้นเคย อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่สนใจด้านคุณภาพและชนิดของข้อเทียมที่แตกต่างกัน สามารถหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของศูนย์หรือทาง internet โดยทางศูนย์ฯจะมีชนิดของข้อเทียมให้เลือกหลากหลายชนิด

นอกจากนี้ทางเลือกหรือปัจจัยที่ช่วยสร้างความมั่นใจที่จะให้ข้อเทียมมีอายุการใช้งานที่ดีและใช้งานได้นาน คือการพัฒนานำเทคโนโลยีมาช่วยในการผ่าตัดเพื่อลดความคลาดเคลื่อน (Human error) โดยเพิ่มความแม่นยำในการวางตำแหน่งข้อเทียมให้ดี ได้แก่ การผ่าตัดข้อเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer-assisted navigation) และการผ่าตัดข้อเทียมด้วยแขนหุ่นยนต์ (Robotic-assisted surgery) ซึ่งได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมมากขึ้นทั่วโลก แต่อาจมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพิ่มขึ้น และไม่ใช่แพทย์ทุกท่านที่สามารถผ่าตัดด้วยวิธีดังกล่าวนี้ได้ เนื่องจากแพทย์ต้องได้รับการเรียนและฝึกฝนการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีเพิ่มเติมจนมีความชำนาญเสียก่อน ดังนั้นหากผู้ป่วยท่านใดที่สนใจในการผ่าตัดข้อเทียมด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ทางศูนย์ฯมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดข้อเทียมระบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-assisted navigation) และการผ่าตัดข้อเทียมด้วยแขนหุ่นยนต์ (Robotic-assisted surgery) พร้อมให้คำแนะนำ
 

การติดตามและประเมินผลการผ่าตัด (Data analysis and evaluation)

ขั้นตอนด้านคุณภาพที่สำคัญอีกประการคือการรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด มาทำการวิเคราะห์และประเมินว่าได้มาตรฐานตามที่ศูนย์ฯกำหนดไว้หรือไม่ เช่น สถิติระยะวันนอนโรงพยาบาล (Length of hospital stay) สถิติการเสียเลือดในการผ่าตัด (Blood loss) และ อัตราติดเชื้อหลังผ่าตัด (Infection rate) เป็นต้น โดยจะนำไปเปรียบเทียบข้อมูลกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ทางศูนย์ยังให้ความสำคัญในการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ รวมถึงการประเมินคุณภาพการใช้งานข้อเทียมหลังผ่าตัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทางศูนย์ผ่าตัดข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ดำเนินการและบริหารจัดการขบวนการในการผ่าตัดข้อเทียมอย่างครบวงจร ทั้งในด้านคุณภาพ (Quality) ความปลอดภัย (Safety) ความครบถ้วนของทางเลือกในการผ่าตัด (Complete varieties of options) เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่สำคัญคือ ความพึงพอใจของผู้ป่วย (Patient satisfaction) และได้ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการผ่าตัดข้อเข่าเทียม Clinical Care Program Certificate (CCPC) ในระดับนานาชาติ

 
IMG
IMG
IMG
IMG

 

Posted by Bumrungrad International
CCPC การรับรองมาตรฐานการผ่าตัดข้อเทียมระดับนานาชาติ
การรับรองคุณภาพด้านการผ่าตัดข้อเข่าเทียม Clinical Care Program Certificate ในระดับนานาชาติ
Posted by Bumrungrad International
July 11, 2017
comments
พลังออกซิเจน...รักษาโรคได้
ประโยชน์ของการบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง
Posted by Bumrungrad International
July 07, 2017
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ