นพ. วุฒิพงศ์ วุฒิพฤกษ์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2549
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Interventional Cardiology, Metropolitan Medical College and Vajira Hospital, 2549-2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Coronary Heart Disease
- Coronary Intervention
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค