พญ. วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู, การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา
- Cardiac Rehabilitation, Heart Research Centre, The Royal Melbourne Hospital, Melbourne, ประเทศออสเตรเลีย, 2554
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- หลักสูตรการฝังเข็ม กระทรวงสาธารณสุข, 2551
- Cardiovascular Disease Rehabilitation and Secondary Prevention, The Royal Melbourne Hospital, ประเทศออสเตรเลีย, 2552
- Rehabilitation Training Program, National Taiwan University Hospital, ประเทศไต้หวัน, 2553
- Clinical Exercise Specialist, American College of Sports Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Cardiac Rehabilitation
- Acupuncture
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)
Tue313:00 - 15:0013:0015:00Heart Center (BIC 14D)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Sports Medicine and Lifestyle Center (BIT)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)