นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

ภาษา

ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2535
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา
- มะเร็งทางนรีเวชวิทยา, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, สหรัฐอเมริกา, 2538-2539
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- มะเร็งทางนรีเวชวิทยา
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)