นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2531
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2536
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.