พญ. วรรณภา เลิศประภามงคล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2536
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Myofascial Pain, Foot Problem
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Musculolkeletal Pain, Electrodiagnosis, Foot Problem
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)

Article by this doctor