ศ.นพ. วิศิษฎ์ สิตปรีชา

Specialty: อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์, ไตวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2500
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2518
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2532
การศึกษาหลังปริญญา:
- ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องไต, University Colorado Medical Center, Denver, สหรัฐอเมริกา, 2505-2507
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องไต, University Colorado Medical Center, Denver, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2503-2507
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Tropical Renal Diseases
+ See More
วัน เวลา สถานที่
จ.217:30 - 19:3017:3019:30NS 19B (Nephro)
ศูนย์รักษาโรค