นพ. วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถึ, 2555 - 2558
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2558
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2560
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Ambulance
- Aviation Medicine
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค