นพ. วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2541
การศึกษาหลังปริญญา
- Knee Reconstruction and Sports Medicine, The Insall Scott Kelly Institutes, New York, สหรัฐอเมริกา, 2544
- Arthroplasty Surgery, Monash Medical Centre, ออสเตเรีย, 2545
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Team Physician Development Course
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Hip
- Knee
- Hip Resurfacing
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue316:00 - 19:0016:0019:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Wed416:00 - 19:0016:0019:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)