พญ. อุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล

Specialty: สถาบันกระดูกสันหลัง - สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2533
การศึกษาหลังปริญญา:
- การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยกระแสไฟฟ้า, University of Washington, Seattle, สหรัฐอเมริกา, 2536
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- วิธีการระงับปวด การฟื้นฟูสมรรถภาพในโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00NS 20C (PM&R)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00NS 20C (PM&R)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00NS 20C (PM&R)
ศูนย์รักษาโรค