พญ. อัญชลา บัวทรัพย์

Specialty: รังสีวิทยา - รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2538
การศึกษาหลังปริญญา:
- Intervention Radiology, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2539-2540
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค