พญ. ธัญลักษณ์ ชัยเสรี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2524
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2536
การศึกษาหลังปริญญา
- อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524-2525
- อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Greenlane Hospital, ประเทศนิวซีแลนด์, 2531-2533
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Non - invasive and Invasive (Catheter Study Cardiology)
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Heart Center (BIC 14A)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Heart Center (BIC 14A)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Heart Center (BIC 14A)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Heart Center (BIC 14A)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Heart Center (BIC 14A)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14A)