นพ. ธนิก โชคจิรวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2557
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2559
การศึกษาหลังปริญญา
- เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 - 2559
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Fertility/PGD/PGS
- Reproductive endocrinology : PCOS, amenorrhea
- Family planing
- Gynecologic laparoscopy
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun113:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)