รศ.นพ. ธเนศ วัฒนะวงษ์

Specialty: สถาบันกระดูกสันหลัง - สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2541
การศึกษาหลังปริญญา:
- Spine, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539-2541
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Endoscopic Spine Surgery Symposium Delegate, 7th World Congress of Endoscopic Surgery, สิงคโปร์, 2543
- Minimally Invasive Spinal Surgery and Techniques, 1st World Congress of Minimally Invasive Spinal Surgery and Techniques, Hawaii, สหรัฐอเมริกา, 2551
- Endoscopic Spine Workshop, 1st Thai Society for Minimally Invasive Spine Surgery, 2554
- Full-endoscopic Operations of the Lumbar, Thoracic and Cervical Spine, St. Anna Hospital, Germany, Spine Institute, Bumrungrad International Hospital, Faculty of Science, Mahidol University, January 29-30, 2016
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Full Endoscopic Spine Surgery
- Microscopic and Minimally Invasive Spine Surgery
- Orthopaedic and Spine Surgery
+ See More
วัน เวลา สถานที่
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค