bih.button.backtotop.text

พญ. ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา
- เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2545-2547
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Gynecologic Endoscopy, Infertility, Pediatrics & Adolescent Gynecology
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)