พญ. ธนพร ลาภรัตนากุล

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) - เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cardiac Rehabilitation, Heart Research Centre, Royal Melbourne Hospital, ออสเตรเลีย, 2554
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- การฝังเข็ม, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี, 5 ส.ค. - 14 พ.ย. 2551
- Clinical Exercise Specialist, American College of Sports Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2554
- สาขาโภชนศาสตร์คลินิก, สหรัฐอเมริกา, 2556
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cardiac Rehabilitation
- Exercise Related Issues
- Nutrition
- Pulmonary Rehabilitation
+ See More
วัน เวลา สถานที่
จ.208:00 - 12:0008:0012:00NS 20C (PM&R)
จ.213:00 - 17:0013:0017:00NS 20C (PM&R)
อ.313:00 - 16:0013:0016:00NS 14D (Heart Center)
พ.413:00 - 16:0013:0016:00NS 14D (Heart Center)
พฤ.508:00 - 12:0008:0012:00NS 20C (PM&R)
พฤ.513:00 - 17:0013:0017:00NS 20C (PM&R)
อา.108:00 - 12:0008:0012:00NS 20C (PM&R)
อา.113:00 - 16:0013:0016:00NS 20C (PM&R)
ศูนย์รักษาโรค