ผศ.พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์

Specialty: ตจวิทยา - ตจวิทยา, การรักษาเกี่ยวกับความงาม
ตจวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527
วุฒิบัตร:
- สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2530
การศึกษาหลังปริญญา:
- Dermatology, University of California, สหรัฐอเมริกา, 2535-2536
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Occupational & Enviromental contact dermatitis
- Laser Surgery
+ See More
Day Time Location
Thu509:00 - 12:0009:0012:00NS 12A (Skin Center)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00NS 12A (Skin Center)
ศูนย์รักษาโรค