นพ. สุทธิสัณห์ จันทร์ขจร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา
- Plastic and Maxillofacial Surgery, Royal Australasian College of Surgeons, Sydney, Australia, 2008
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Plastic and Reconstructive Surgery, Trauma Surgery & Emergency Medicine, University of Nevada School of Medicine, 2006
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Cosmetic Surgery: Abdominoplasty, Liposuction, Face lifting, Rhinnoplasty, Eyelid surgery, Breast Angumentation, Breast lifting and reduction, Breast reconstruction, Facial bone contouring
- Maxillofacial Surgery
- Wound care, Scar Revision, Skin Tumor
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)