นพ. สุทธิ ธรรมพักตรกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2542
- สาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้, สหรัฐอเมริกา, 2544
- สาขาอายุรศาสตร์โรคปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ, สหรัฐอเมริกา, 2546
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา
- Allergy & Immunology, Children's Hospital of Buffalo, New York, สหรัฐอเมริกา, 2544
- Rheumatology, Washington University, St.Louis, สหรัฐอเมริกา, 2546
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 20:0009:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
Wed409:00 - 20:0009:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)
Fri609:00 - 20:0009:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)
Sat709:00 - 16:0009:0016:00Medical Clinics (BIC 15B)