นพ. สุทัศน์ ศรีพจนารถ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2518
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2522
Doctor's Schedule
Day Time Location
Wed417:00 - 19:3017:0019:30Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)