นพ. สุทัศน์ กลกิจโกวินท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2507
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์-นรีวิทยา, ประเทศไทย, 2510
- สาขาสูติศาสตร์-นรีวิทยา, ประเทศนิวซีแลนด์, 2514
การศึกษาหลังปริญญา
- วิทยาการเจริญพันธุ์, University of Texas Health Science Center at San Antonio, สหรัฐอเมริกา, 2519-2520
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 18:0009:0018:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue309:00 - 18:0009:0018:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed409:00 - 18:0009:0018:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu513:00 - 17:0013:0017:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri609:00 - 18:0009:0018:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)