นพ. สุรัตน์ ทองอยู่

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศไทย, 2546
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา
- Critical Care Medicine, โรงพยาบาลศิริราช, 2544-2546
- Cardiology, โรงพยาบาลศิริราช, 2546-2548
- Interventional Cardiology, Austin Health, Melbourne, ประเทศออสเตเรีย, 2550-2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Cardiac Catheterization & Intervention
- Critical Care Cardiology
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Heart Center (BIC 14A)
Sat714:00 - 18:0014:0018:00Heart Center (BIC 14A)