นพ. สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2535
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.