นพ. สมชัย โกวิทเจริญกุล

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2526
ประกาศนียบัตร: Pelvic Surgery, ประเทศเยอรมันนี, 2526
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Surgical Pelviscopy and Hysteroscopy, University of Kiel, ประเทศเยอรมันี, 2540
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Laparoscopic Surgery in Gynecological Disorders
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค