นพ. สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

Specialty: ประสาทศัลยศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2536
การศึกษาหลังปริญญา:
- ประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศสิงคโปร์, 2537
- ประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศออสเตรเลีย, 2541
- ประสาทศัลยศาสตร์ในเด็ก, ประเทศออสเตรเลีย, 2543
- อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก, ประเทศไทย, 2548
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Epilepsy Surgery, Pediatric Neurosurgeon, Intraoperative Neuromonitoring
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Neuroscience Center (BIC 19D)
ศูนย์รักษาโรค