นพ. รุ่งโรจน์ แพ่งกุล

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556 - 2559
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2559
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cardiology, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 - 2561
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- General Cardiology
- Intervention Cardiology
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค