รศ.นพ. รัฐฤกษ์ อรุณากูร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา
- Spine Surgery, University of California, Irvine, สหรัฐอเมริกา, 2550-2552
- Pediatric Spinal Deformity, Children's Hospital-San Diego and the University of California-San Diego, สหรัฐอเมริกา, 2551-2552
- Basic Research in Spinal Surgery, The Spine Institute and Cedars-Sinai Medical Center, สหรัฐอเมริกา, 2552-2553
- Clinical Fellowship in Spinal Surgery, Yale University, New Haven, Connecticut, สหรัฐอเมริกา, 2553-2554
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Minimally Invasive Spine Surgery
- Adult Reconstructive Spinal Surgery
- Pediatric Spinal Deformity Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Fri616:00 - 20:0016:0020:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Sat709:00 - 13:0009:0013:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)