พญ. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา, วิทยาเกี่ยวกับจมูกและโรคจมูก (ไซนัส)

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
วุฒิบัตร
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา
- นาสิกวิทยาและภูมิแพ้, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2548-2550
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Clinical and Surgical, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, University of Washington, Seattle, Washington, ประเทศสหรัฐอเมริกา, มิถุนายน 2551 - ตุลาคม 2551
- Otolaryngology, Department of Otolaryngology, University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา, มกราคม 2552 - มิถุนายน 2552
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon210:00 - 12:0010:0012:00ENT Center
Mon213:00 - 18:0013:0018:00ENT Center
Wed417:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Thu508:00 - 16:0008:0016:00ENT Center
Fri608:00 - 16:0008:0016:00ENT Center
Sat713:00 - 20:0013:0020:00ENT Center

Article by this doctor