ศ.กิตติคุณ นพ. ประพันธ์ ภานุภาค

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2511
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2520
- สาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2522
การศึกษาหลังปริญญา
- โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา, 2519-2521
ตำแหน่งวิชาการ: ศาสตราจารย์กิตติคุณ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา, โรคเอดส์
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed417:00 - 19:0017:0019:00Medical Clinics (BIC 15C)