นพ. พรชัย เมฆอรียะ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2534
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2538
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Chemotherapy, Radical Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)